Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

REGULAMIN

PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH
NA WYDZIALE SZTUKI

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

 

uchwalony dnia 5 lipca 2018 r. z poprawkami uchwalonymi dnia 23 maja 2019 r.

 

 

 1. PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
  o stopniach i tytule w zakresie sztuki
  (Dz. U. 2017 r. poz. 1789, ze zm.) zwana dalej „ustawą”.
 2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1669).
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018, poz. 261), zwane dalej „rozporządzeniem”.
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818).
 5. Zarządzenia nr 61/2018 Rektora UR z dnia 19.12.2018 r. w sprawie funkcjonowania procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

 1. CZYNNOŚCI PRZEWODU DOKTORSKIEGO

§ 1.

Stopień doktora jest nadawany w wyniku przeprowadzenia przewodu doktorskiego, wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.

 

§ 2.

Stopień doktora nadaje się osobie, która:

- posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuły równorzędne;

- zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę wydziału (dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi pracy doktorskiej, dyscyplina dodatkowa) oraz egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego określony w rozporządzeniu;

- przedstawiła i obroniła pracę doktorską.

 

§ 3.

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest publiczna prezentacja dzieła artystycznego.

 

§ 4.

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „kandydatem”, przedkłada, nie później niż 14 dni przed posiedzeniem rady wydziału, Dziekanowi Wydziału Sztuki pisemny wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (Dziekanat Wydziału Sztuki UR – pokój 37, bud. A2, Al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów). Wraz z wnioskiem kandydat przedstawia:

 1. życiorys (CV);
 2. kwestionariusz osobowy z fotografią;
 3. uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 4. proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski oraz dyscypliny dodatkowej zdawanej w ramach egzaminów doktorskich
  (dodatkowo zapisane na cyfrowym nośniku danych);
 5. wykaz dorobku artystycznego (wystawy indywidualne i zbiorowe, plenery, warsztaty, konkursy, wykaz odznaczeń państwowych, nagród, wyróżnień, odznak, medali itp.) wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej sztukę (dodatkowo zapisane na cyfrowym nośniku danych);
 6. w przypadku posiadania certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego kopię tego certyfikatu (według wykazu certyfikatów zawartego w załączniku
  nr 1 do rozporządzenia);
 7. informację o przebiegu przewodu doktorskiego jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora;
 8. opinię i oświadczenie opiekuna naukowego o podjęciu się roli promotora;
 9. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

 

§ 5.

Kandydat może dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego opinię osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, a także zgodę proponowanego promotora na objęcie tej funkcji oraz jego opinię w sprawie wszczęcia przewodu (wraz z jego oświadczeniem o zapoznaniu się z koncepcją pracy doktorskiej oraz całą dokumentacją przewodową złożoną przez kandydata), a w przypadku udziału w przewodzie promotora pomocniczego – również jego pisemną zgodę na objęcie tej funkcji.

 

§ 6.

Kandydat może również złożyć wniosek o wyrażenie zgody przez radę wydziału na przedstawienie pracy doktorskiej w innym języku niż język polski.

 

§ 7.

Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki załącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:

 1. kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”;
 2. opinię potwierdzającą wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydaną przez opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego.

 

§ 8.

Wniosek wraz z w/w dokumentami należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Sztuki UR – pokój 37, bud. A2 Al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów.

 

§ 9.

Każdy z dokumentów składanych przez kandydata musi być opatrzony własnoręcznym podpisem.

 

§ 10.

 1. Rada wydziału, na podstawie złożonych dokumentów, na pierwszym posiedzeniu podejmuje uchwałę o wszczęciu (bądź odmowie wszczęcia) przewodu doktorskiego i zatwierdzeniu tematu rozprawy doktorskiej.
 2. W przypadku wszczęcia przewodu doktorskiego, rada wydziału podejmuje ponadto uchwałę o wyznaczeniu promotora, promotora pomocniczego (w przypadku potrzeby przydzielenia promotorowi osoby do pomocy w sprawowaniu opieki naukowej i artystycznej nad kandydatem).

 

§ 11.

 1. Promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca tytuł profesora sztuk plastycznych lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej.
 2. Promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, niespełniająca wymogów w ust. 1, jeżeli rada wydziału uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska.

 

§ 12.

 1. Rada wydziału na wniosek jej przewodniczącego, powołuje co najmniej dwóch recenzentów.
 2. Recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora sztuk plastycznych lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej.
 3. Recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, niespełniająca wymogów określonych w ust. 2, jeżeli rada wydziału uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska.
 4. Na recenzenta rozprawy doktorskiej powołuje się osobę zatrudnioną w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się
  o nadanie stopnia doktora i niebędąca członkiem rady wydziału przeprowadzającej przewód.
 5. Recenzentem rozprawy doktorskiej nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności (nie może być to osoba posiadająca wspólny dorobek artystyczny oraz wspólne prace z kandydatem, a także osoba będąca recenzentem wydawniczym jego dorobku).

 

§ 13.

Przyjęcie funkcji: promotora, promotora pomocniczego, członka komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim oraz recenzenta jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego.

 

§ 14.

Egzaminy doktorskie zdaje się przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez radę wydziału.

 

§ 15.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, powołuje Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie:

 1. dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej;
 2. dyscypliny dodatkowej;
 3. obcego języka nowożytnego.

   § 16.

 1. Komisja do przeprowadzenia egzaminu w zakresie dyscypliny podstawowej składa się z przewodniczącego, którym jest Dziekan Wydziału Sztuki lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem rady wydziału oraz trzech członków komisji, wybieranych spośród członków rady wydziału posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny, do której należy ta dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej, stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny artystycznej albo z osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.21a ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny artystycznej, w tym promotora.

                                                                   

 1. Komisja do przeprowadzenia egzaminu w zakresie dyscypliny dodatkowej składa się z przewodniczącego i członka komisji, wybieranych spośród profesorów i doktorów habilitowanych – członków Rady Wydziału Sztuki lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.21a ustawy, a także egzaminatora – profesora lub doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej. Rada Wydziału może powołać w skład komisji promotora.

 

 1. Komisja do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego składa się z przewodniczącego  i członka komisji, wybranego spośród profesorów i doktorów habilitowanych – członków Rady Wydziału Sztuki oraz egzaminatora – nauczyciela akademickiego uczącego danego języka w szkole wyższej. Rada wydziału może powołać w skład komisji promotora.

 

§ 17.

W posiedzeniach komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy zaproszony przez przewodniczącego rady wydziału przeprowadzającej przewód doktorski.

 

§ 18.

Jeżeli osoba ubiegająca się o stopień doktora nie przystąpi do egzaminów doktorskich lub nie przedstawi rozprawy doktorskiej w wyznaczonym terminie, rada wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.

 

§ 19.

Terminy egzaminów doktorskich ustala Dziekan w porozumieniu z Komisjami Egzaminacyjnymi.

 

§ 20.

Przy ocenie egzaminów stosuje się następująca skalę ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny.

 

§ 21.

Z przebiegu egzaminu, bezpośrednio po jego zakończeniu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji, w tym przewodniczący. W protokole ujmuje się zadane pytania oraz ocenę końcową.

 

§ 22.

W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów, kandydat może ubiegać się o jego powtórne złożenie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż jeden raz.

 

§ 23.

 1. Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego jest potwierdzeniem kompetencji językowej doktoranta co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, w szczególności w zakresie dyscypliny artystycznej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.
 1. Kandydat zdaje egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego przed Komisją Egzaminacyjną. Jest egzaminem w formie ustnej. Egzamin składa się:
 1. autoprezentacji – zreferowaniu życiorysu naukowo-artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i dokonań naukowych i artystycznych, stanowiących przedmiot dysertacji doktorskiej;
 2. przedstawienia problematyki przygotowanej dysertacji doktorskiej (tematyki i kluczowych problemów badań naukowych lub artystycznych, osobistej motywacji, teorii stanowiącej podstawę badań oraz treści zawarte w części metodologicznej pracy);
 3. odpowiedzi na co najmniej 3 pytania Komisji Egzaminacyjnej.
 1. Kandydat, który przedstawił certyfikat, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 rozporządzeniu jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego. Uznania tego certyfikatu dokonuje Dziekan.

 

§ 24.

Kandydat przedkłada promotorowi lub promotorowi i promotorowi pomocniczemu rozprawę doktorską (dokumentacja artystyczna: reprodukcje prac, projekt itp.) wraz z opisem wskazującym zagadnienie artystyczne, które zostało w tej pracy przedstawione, w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na cyfrowym nośniku danych.

 

§ 25.

Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego powinna stanowić oryginalne dokonanie artystyczne (np. oryginalny cykl prac plastycznych) oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie artystycznej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy artystycznej.

§ 26.

Opis rozprawy doktorskiej powinien być sporządzony w języku polskim i angielskim.

 

§ 27.

Promotor przekazuje rozprawę doktorską  wraz z opisem oraz ze swoją pisemną opinią na temat rozprawy doktorskiej, przewodniczącemu rady wydziału (Dziekanowi), nie później niż 14 dni przed posiedzeniem rady wydziału.

 

§ 28.

 1. Promotor ma obowiązek, wynikający z Zarządzenia nr 61/2018 Rektora UR z dnia 19.12.2018 r. w sprawie funkcjonowania procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim tj. stosowania Regulaminu antyplagiatowego obowiązującego w UR.  
 2. Razem z pracą kandydat składa oświadczenie, że rozprawa została wykonana samodzielnie, według wzoru będącego załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 61/2018 Rektora UR z dnia 19.12.2018 r. w sprawie funkcjonowania procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim.

§ 29.

Opis pracy zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału Sztuki UR w dniu podjęcia przez radę wydziału uchwały o przyjęciu pracy doktorskiej dopuszczeniu jej do publicznej obrony.

 

§ 30.

Recenzenci przedkładają swoją recenzję w postaci papierowej oraz cyfrowej zapisanej na cyfrowym nośniku danych w terminie dwóch miesięcy od dnia zlecenia jej sporządzenia. W uzasadnionych przypadkach rada wydziału może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc.

§ 31.

 1. Recenzja rozprawy doktorskiej zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy.
 2. Recenzja w konkluzji powinna jednoznacznie stwierdzać, czy przedstawiona rozprawa doktorska uzasadnia nadanie kandydatowi stopnia doktora.
 3. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej, które kandydatowi i promotorom przekazuje rada wydziału. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada radzie wydziału, która kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają radzie wydziału recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie.

 

§ 32.

 1. Recenzje zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału Sztuki UR w dniu ich przekazania przez recenzentów.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji przewodniczący rady wydziału przekazuje Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów kopie wszystkich recenzji oraz opis rozprawy doktorskiej, zapisane na cyfrowym nośniku danych.

 

§ 33.

Rada wydziału, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora lub promotora i promotora pomocniczego oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. W przypadku pozytywnej uchwały rada wydziału, na tym samym posiedzeniu, wyznacza termin i miejsce publicznej obrony.

 

§ 34.

Nieprzyjęta praca doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora sztuki w innych jednostkach organizacyjnych.

 

§ 35.

W terminie co najmniej 10 dni przed publiczną obroną rada wydziału zawiadamia jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie artystycznej o dacie i miejscu jej przeprowadzenia. Wywiesza się także ogłoszenie w siedzibie Wydziału Sztuki oraz informuje o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie internetowej Wydziału Sztuki. Zawiadomienie recenzentów oraz pozostałych członków rady wydziału o terminie i miejscu publicznej obrony może nastąpić w formie zawiadomienia wysłanego na podane przez nich adresy poczty elektronicznej. Wydruk zawiadomienia z poczty elektronicznej załącza się do dokumentacji przewodu doktorskiego. Dodatkowo, w przypadku osób niebędących członkami Rady Wydziału Sztuki, załącza się potwierdzenie z poczty elektronicznej o otrzymaniu zawiadomienia. Powyższą zasadę stosuje się do kandydata i jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora w danej dyscyplinie naukowej.

 

§ 36.

W zawiadomieniach i ogłoszeniu podaje się informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią.

 

         § 37.

Obrona rozprawy odbywa się na otwartym posiedzeniu rady wydziału z udziałem promotora i co najmniej jednego recenzenta. W posiedzeniu może brać także udział promotor pomocniczy.

 

        § 38.

Podczas publicznej obrony rozprawy doktorskiej, która jest protokołowana przez osobę wyznaczoną przez Dziekana:

a) promotor przedstawia kandydata,

b) kandydat przedstawia główne założenia i wyniki rozprawy doktorskiej,

c) recenzenci zapoznają uczestników obrony ze swymi opiniami (w przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący komisji zarządza odczytanie jego recenzji),

d) odbywa się publiczna dyskusja nad rozprawą,

e) kandydat ustosunkowuje się do recenzji i głosów z dyskusji.

 

     § 39.

Po obronie odbywa się niejawne posiedzenie rady wydziału, na którym w głosowaniu tajnym podejmuje większością bezwzględną oddanych głosów uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia obrony.

 

    § 40.

Rada wydziału podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora, która staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

    § 41.

Informację o podjęciu uchwały, o której mowa w § 41., przesyła się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez System POL-on w terminie 30 dni od dnia nadania stopnia doktora. W tym samym terminie do Systemu POL-on wprowadza się dane, o których mówi
art. 31 ustawy.

     § 42.

Kandydat, któremu nadano stopień naukowy doktora, otrzymuje dyplom według wzoru określonego w rozporządzeniu.

     § 43.

 1. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora może wnieść odwołanie od niekorzystnych dla siebie uchwał o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy (tj. uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie; wyznaczenia recenzentów; przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony; przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej; nadania stopnia doktora) do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
 2. Odwołanie przekazuje się Centralnej Komisji za pośrednictwem Rady Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada wydziału przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i dokumentacją przewodu w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.
 3. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy, Centralna Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo uchylając ją przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia radzie tej samej lub innej jednostki organizacyjnej.

 

    § 44.

Rada Wydziału w drodze decyzji stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tego stopnia, kandydat przypisał sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.

 

  § 45.

 1. Uchwały rady wydziału w poszczególnych  etapach przewodu doktorskiego podejmowane są w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Uprawnionymi do głosowania są członkowie Rady Wydziału oraz promotor i recenzenci danego przewodu.
 1. Czynności przewodu doktorskiego kończące się uchwałami rady wydziału:
 1. wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie;
 2. wyznaczenie recenzentów;
 3. przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony;
 4. przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej;
 5. nadanie stopnia doktora.

 

 1.    SPRAWY ORGANIZACYJNE

     § 46.

Osoba, której nadano stopień doktora, w terminie do 30 dni od uchwały Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora wypełnia w portalu OPI kartę SYNABA, którą po zatwierdzeniu przez przewodniczącego komisji doktorskiej przesyła elektronicznie do OPI.

 

   § 47.

Formalne wszczęcie przewodu doktorskiego w UR osobom z zewnątrz następuje po podpisaniu umowy cywilno-prawnej z jednostką zatrudniającą kandydata oraz z samym zainteresowanym, określającej zasady odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, wynikające z odpowiedniego zarządzenia Rektora UR w sprawie organizacyjnego i finansowego zabezpieczenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu profesora.

 

    § 48.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz aktów wewnętrznych UR.

 

   § 49.

Regulamin obowiązuję kandydatów, którzy wszczęli przewód doktorski do dnia 30 kwietnia 2019 r.                                                                                                                   

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow